Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Heleen Bogert KraamzorgPlus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– zorgverzekeringsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Heleen Bogert KraamzorgPlus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben
Heleen Bogert KraamzorgPlus verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om de declaratie en/of betaling te kunnen afronden
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
Heleen Bogert KraamzorgPlus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 15 jaar

Delen met anderen
Heleen Bogert KraamzorgPlus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heleen Bogert KraamzorgPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
OP basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Heleen Bogert KraamzorgPLUS te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en correctie           (art 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art 17 AVG). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar    info@kraamzorg-plus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Heleen Bogert KraamzorgPlus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Beveiliging
Heleen Bogert KraamzorgPlus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via             info@kraamzorg-plus.nl.